The Gun Digest Book of 9mm Handguns

скачать The Gun Digest Book of 9mm Handguns бесплатно
Название: The Gun Digest Book of 9mm Handguns
Автор: Steve Comus
Страниц: 260
Формат: PDF
Размер: 335 МВ
Качество: Отличное
Язык: Английский
Год издания: 1993


An In-Depth Study of the 9mm Luger / Parabellum Cartridge & the Guns That Fire it.